Yttranden till domstol


Här finns de senaste yttrandena som BFN har lämnat till domstolar m.m.

Äldre yttranden finns under Arkiv yttranden till domstol i menyn till vänster.
 


Yttrande till domstol – Avverkningsuppdrag

BFN beslutade den 28 april 2017 att lämna ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan som domstolen ställt till BFN är när en inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Enligt Bokföringsnämnden är det god redovisningssed att vid bedömningen av när en inkomst ska intäktsredovisas jämställa inkomster från upplåtelse av avverkningsuppdrag med varuförsäljning. Det innebär att intäktsredovisning ska ske när väsentliga risker och förmåner förknippade med att äga virket övergår från säljaren till köparen. Det ska därtill vara möjligt att beräkna inkomsten på ett tillförlitligt sätt. Den tidpunkt då dessa förutsättningar är uppfyllda beror på avtalsvillkorens innehåll och omständigheterna i det enskilda fallet men den får, om inte annat framgår av omständigheterna, anses vara den då det, efter utförd avverkning, är möjligt att bestämma virkets volym, och därmed köpeskillingen, dvs. när virket mäts in.

Yttrandet