Yttranden till domstol


Här finns de senaste yttrandena som BFN har lämnat till domstolar m.m.

Äldre yttranden finns under Arkiv yttranden till domstol i menyn till vänster.
 


Yttrande till Skatterättsnämnden – Anslutningsavgifter

BFN beslutade den 14 februari 2014 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden. Frågan som ställts till BFN är vad som är god redovisningssed när det gäller att periodisera inkomster från anslutningsavgifter till ett fibernät för räkenskapsåren 2013 och framåt. I yttrandet bör särskilt belysas vilken betydelse det har att K3-reglerna tillämpas från och med räkenskapsåret 2014 och hur periodiseringen påverkas av bolagets principer för avskrivning.

Enligt BFN är det avgörande för hur en inkomst ska periodiseras, vilken prestation som ska utföras och om prestationen i allt väsentligt har utförts eller inte. Till den del prestationen avser att ansluta (inklusive gräva och dra fiberkabel) fastigheter till ett stadsnät av öppen fiber är det enligt BFN förenligt med god redovisningssed att intäktsredovisa anslutningsavgiften när arbetet med anslutningen har utförts. Avser delar av anslutningsavgiften framtida tjänster som utförs senare år ska dessa delar av anslutningsavgiften periodiseras.

Intäktsredovisningen påverkas inte av de principer som tillämpas för avskrivningar.

Yttrandet