2020


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter 2020.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Kulturdepartementet: Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

BFN:s svar

Betänkandet (2020)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

BFN:s svar

Förslaget (2020)

Skatteverket: Förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister - kontrollsystem till kassaregister SKVFS 2020:X (dnr. 8-232479), följdändringar i SKVFS 2014:9 (dnr. 8-233348) och följdändringar i SKVFS 2014:10 (dnr. 8-233389)

BFN:s svar

Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)

Finansdepartementet: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Finansdepartementet: Omvänd skattskyldighet vid omsättning
av vissa varor och tjänster

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Finansdepartementet: Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Utrikesdepartementet: Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Utrikesdepartementet: Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Justitiedepartementet: Konkursförfarandet (Ds 2019:31)

BFN:s svar

Promemorian (2019)

Finansdepartementet: En ny riksbankslag (SOU 2019:46)

BFN:s svar

Betänkandet (2019)

Finansdepartementet: Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

BFN:s svar

Promemorian (2020)

Finansdepartementet: Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

BFN:s svar

Promemorian (2020)

MSB: Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

BFN:s svar
BFN:s svar Bilaga 1
BFN:s svar Bilaga 2

Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)
Förslaget (2020)