Remissvar


Här hittar du de senaste remissvaren från BFN till departement och andra myndigheter. Äldre remissvar finns under Arkiv remissvar i menyn till vänster.
 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Finansdepartemnetet: Rapporteringspliktiga arrangemang-nytt regelverk på skatteområdet

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideella föreningar

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Vissa inkomstskatteändringar

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet: Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

BFN:s svar

Förslaget (2019)

Finansdepartementet:Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer

BFN:s svar

 

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel 

BFN:s svar

 

Polismyndigheten: Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt penningtvättslagen

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Rådet för finansiell rapportering: Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2

BFN:s svar

Inbjudan till kommentar (2018)

Finansinspektionen: Tilläggsremiss - Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

BFN:s svar

Tilläggsremissen (2018)

Finansdepartementet: Nya regler för tjänstepensionsföretag

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

BFN:s svar

Betänkandet (2018)

Finansinspektionen: Förslag till ändrade föreskrifter på grund av höjt kontracykliskt buffertvärde

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FFFS 2008:25)

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansinspektionen: Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Miljö- och energidepartementet: Energimarknadsinspektionens rapporter: Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03), fjärrvärmeverksamhet (Ei R2018:04) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (Ei R2018:05)

BFN:s svar

Ei R2018:03 (2018)
Ei R2018:04 (2018)
Ei R2018:05 (2018)

Justitiedepartementet: Direktivet om ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15)

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Kompletterande remissutskick (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag Förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Näringsdepartementet: Betänkande Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

BFN:s svar

SOU 2017:108 (2018)

Näringsdepartementet: Krav på rapportering av betalningstider

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansinspektionen: Förslag till vissa ändringar av amorteringskraven

BFN:s svar


Remisspromemorian (2018)
 

Finansinspektionen: Föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersföretag

BFN:s svar

Remisspromemorian (2018)

Finansinspektionen: Förändrad metod för tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån

BFN:s svar

Remisspromemorian (2018)
Remissen (2018)

Finansdepartementet: Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

BFN:s svar

Förslaget (2018)
Bilaga (2018)

Finansdepartementet: Rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden

BFN:s svar

Promemorian (2018)

Finansdepartementet: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag

BFN:s svar

Förslaget (2018)

Justitiedepartementet: Revisorsinspektionens förslag om ändring i förordning

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansdepartementet: Exitbeskattning för fysiska personer

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)
Remissbrev (2017)

Finansdepartementet: Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomisk förening

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansdepartementet: Mervärdesskatteregler för vouchrar

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

BFN:s remissvar

Interinstitutional File:2017/0251 (CNS)

Interinstitutional File:2017/0248 (CNS)

Interinstitutional File:2017/0249 (NLE)

COM(2017)566 final

Utrikesdepartementet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Impact Assessment

Impact Assessment Summary

Finansinspektionen: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter

Finansinspektionen: Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Justitiedepartementet: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31) 

BFN:s remissvar

SOU 2017:31 (2017)

Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Nya skatteregler för företagssektorn

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Bilaga 1

Bilaga 2

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter

Justitiedepartementet: Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19)

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansinspektionen: Förslag till upphävande av föreskrifter om likviditetsrapportering och likviditetstäckningsgrad

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Finansdepartementet: Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

BFN:s remissvar

SOU 2017:27 (2017)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Föreskrifter 1

Föreskrifter 2

Föreskrifter 3

Bilaga 1

Bilaga 2

Finansinspektionen: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Föreskrifter

Finansdepartementet: Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning, KOM(2017) 335

BFN:s remissvar

Förslaget (2017)

Finansinspektionen: Promemorian Förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretagen

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansinspektionen: Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Finansdepartementet: Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Vissa inkomstbeskattningsfrågor

BFN:s remissvar

Promemorian (2017)

Justitiedepartementet: Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

BFN:s remissvar

SOU 2016:74 (2016)

Utbildningsdepartementet: Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av
yrken (KOM (2016) 822 slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster (KOM (2016) 820 slutlig)

BFN:s remissvar

Proposal (2017)

Finansdepartementet: Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

BFN:s remissvar

SOU 2016:78 (2016)

Utbildningsdepartementet: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66), U2016/04280/GV

BFN:s remissvar

SOU 2016:66 (2016)

Finandepartementet: Kommissionsförslag om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

BFN:s remissvar

SOU 2016:76 (2016)

Finansepartementet: Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

BFN:s remissvar

SOU 2016:75 (2016)

Miljö- och energidepartementet: Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandraganden, KOM (2016) 687 slutlig

BFN:s remissvar

Proposal 687 final (2016)

Explantory Memorandum (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

BFN:s remissvar

Bilaga

Proposal 685 final (2016)

Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (2016)

Annexes 1 to 2 (2016)

Annexes to the Proposal for a Council Directive on a common Corporate Tax Base (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

BFN:s remissvar

Proposal 683 final (2016)

Proposal for a council Directive (2016)

Annexes 1 to 2 (2016)

Annexes to the Proposal for a Counsil Directive on a common consolidated Corporate Tax Base (2016)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistelösningsmekanism inom EU i fall av dubbelbeskattning KOM(2016)686

BFN:s remissvar

Proposal (2016)

Annexes (2016)

Justitiedepartementet: Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

BFN:s remissvar

SOU 2016:45 (2016)

Finansinpektionen: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Justitiedepartementet: Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

BFN:s remissvar

SOU 2016:34 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

BFN:s remissvar

SOU 2016:24 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Några finansmarknadsfrågor

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Skatteverket: Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

BFN:s remissvar

Hemställan (2016)

Finansdepartementet: Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

BFN:s remissvar

SOU 2016:23 (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftingen

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansinspektionen: Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Riksgälden: Promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Justitiedepartementet: Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemoria Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansdepartementet: Promemorian Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

BFN:s remissvar


Promemorian (2016)
 

Finansdepartementet: Avdragsrätt vid representation

BFN:s remissvar

Promemorian (2016)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

BFN:s remissvar


Förslaget (2016)
Promemorian (2016)

 

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM (2016) 26 slutgiltig

BFN:s remissvar

Förslaget (2016)

Finansdepartementet: Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

BFN:s remissvar

SOU 2015:68

Näringsdepartementet: Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

BFN:s remissvar

SOU 2015:33 

Finansdepartementet: Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

BFN:s remissvar

Promemorian (2015)

Justitiedepartementet: En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

BFN:s remissvar

SOU 2015:8 

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

BFN:s remissvar

Förslaget (2015)
Promemorian

Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m. 

BFN:s remissvar

Förslaget (2015)

Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

BFN:s remissvar

SOU 2015:19  (2015)

Finansdepartementet: Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Finansdepartementet: Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

BFN:s remissvar

SOU 2015:4 (2015)

Finansdepartementet: Promemoria Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

BFN:s remissvar

Promemorian  (2014)

Finansdepartementet: Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68)

BFN:s remissvar

SOU 2014:68 (2014)

Justitiedepartementet: Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Riksarkivet: Förslag om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar

BFN:s remissvar

Förslaget  (2014)
Promemorian (2014)

Finansdepartementet: En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

BFN:s remissvar

SOU 2014:57 (2014)

Finansdepartementet: Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

BFN:s remissvar
 

Slutbetänkade  (2014)
Rättelseblad 

Finansdepartementet: Promemoria Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Justitiedepartementet: FAR:s promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Justitiedepartementet: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

BFN:s remissvar

SOU 2014:22 (2014)

Justitiedepartementet: Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

BFN:s remissvar

Förslaget (2014)

Justitiedepartementet: Promemorian Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Utbildningsdepartementet: Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Justitiedepartementet: Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52)

BFN:s remissvar

SOU 2012:52 (2012)

Finansdepartementet: Promemorian Investeraravdrag

BFN:s remissvar

Promemorian (2012)

Finansdepartementet: Nystartszoner (SOU 2012:50)

BFN:s remissvar

SOU 2012:50  (2012)