Övriga skrivelser

 


Utlåtande av Per Thorell, rätten att inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler i den kompletterande normgivningen på redovisningsområdet

Professor Per Thorell har på uppdrag av BFN utrett frågan om och i vilken utsträckning nämnden har rätt att i ett allmänt råd inskränka tillämpningen av uttryckliga lagregler, i första hand i årsredovisningslagen (1995:1554). Frågan har aktualiserats med anledning av att ett utkast till allmänt råd, K2 – Mindre aktiebolag, har remissbehandlats. Flera remissinstanser har anfört kritik mot nämndens regleringsteknik i förslaget.

Utlåtandet 


Possible Recognition and Measurement Modifications for Small and Medium-sized Entities

BFN har avgivit ett yttrande till IASB över frågeformuläret Possible Recognition and Measurement Modifications for Small and Medium-sized Entities (SMEs).

IASB, International Accounting Standards Board, vill ha synpunkter på

  1. vilka områden som det är möjligt att göra förenklingar på när det gäller klassificering och värdering för SME-företag, och
  2. vilka regler i IFRS som kan utelämnas i ett SME-regelverk därför att det är osannolikt att de behövs i ett SME-företag.

BFN har i sitt svar anfört att förenklingar bör göras bl.a. i reglerna för koncernredovisning, redovisning av uppskjuten skatt, redovisning av nedskrivningar, redovisning av avsättningar, redovisning till verkligt värde, säkringsredovisning och byte av redovisningsprincip. På ett fåtal områden har BFN ansett att vissa delar i reglerna kan utelämnas för att de behandlar områden som är sällsynta hos ett mindre företag.

Yttrandet 


Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities

BFN har avgivit ett yttrande över diskussionspromemorian: Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities.

Diskussionspromemorian har getts ut av IASB, International Accounting Standards Board och behandlar förslag på utgångspunkter för ett regelverk med internationella redovisningsregler för små och medelstora företag.

BFN har i sitt yttrande i huvudsak anfört följande. BFN instämmer i att det finns ett behov av internationellt harmoniserade redovisningsregler för onoterade företag som verkar på den internationella kapitalmarknaden. BFN ställer sig bakom att IASB tar fram sådana regler men anser att det ska avgöras av varje enskilt land vilka företag som ska få tillämpa reglerna. BFN anser att det inte finns något behov av harmoniserade redovisningsregler för små företag. Reglerna bör därför utformas för större företag inom gruppen små och medelstora företag. BFN anser att reglerna ska vara oberoende av regler som gäller för noterade företag och ha ett eget anpassat ramverk. BFN anser också att reglerna bör innehålla betydligt större förenklingar än vad som föreslås, även avseende klassificering och värdering. Utgångspunkten för reglerna bör vara användarnas behov av information istället för regler för noterade företag.

Yttrandet 
Diskussionspromemorian