Samfällighetsföreningar

Nedanstående gäller även för viltvårdsområdes- och fiskevårdsområdesföreningar.

Bokföringsskyldighet

En samfällighetsförening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen När samfällighetsföreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Föreningar är alltid bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet. Det kan vara svårt att avgöra om en förening bedriver näringsverksamhet eller inte. BFN har gett ut en rapport som bl.a. innehåller ett antal exempel på vad som kan betraktas som näringsverksamhet.

Bokföringslagen
Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas 
Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m.

En samfällighetsförening som är bokföringsskyldig ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsbokslut ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring 
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Årsbokslut eller årsredovisning

Årsbokslut Räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2018

BFN har inte gett ut några särskilda allmänna råd för samfällighetsföreningar, men en stor del av BFN:s äldre normgivning* gäller för bokföringsskyldiga föreningar som upprättar årsbokslut. K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3) får tillämpas om räkenskapsåret avslutas den 31 december 2017 eller senare.

Årsbokslut Räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2017

För bokföringsskyldiga samfällighetsföreningar gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut. Årsbokslutet ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-reglerna, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K2/K3 – Årsbokslut
Information om K-regelverken

Årsredovisning

En samfällighetsförening som frivilligt upprättar årsredovisning ska tillämpa antingen K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) eller K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 

En samfällighetsförening som är ett större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 

K2 – Årsredovisning i mindre företag  
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Information om K-regelverken

Associationsrätt

Regler om företagsformen samfällighetsförening finns i lagen om förvaltning av samfälligheter, regler om viltvårdsområdesföreningar i lagen om viltvårdsområden och regler om fiskevårdsområdesföreningar i lagen om fiskevårdsområden.

Lagen om förvaltning av samfälligheter
Lagen om viltvårdsområden
Lagen om fiskevårdsområden

Mer information

På verksamt.se finns mer information om samfällighetsföreningar.

Om samfällighetsföreningar på verksamt.se

 

* BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.