Ideella föreningar

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

Bokföringsskyldighet

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Ideella föreningar är alltid bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet. Det kan vara svårt att avgöra om en ideell förening bedriver näringsverksamhet eller inte. BFN har gett ut en rapport som bl.a. innehåller ett antal exempel på vad som kan betraktas som näringsverksamhet.

Bokföringslagen 
Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas 
Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m.

När bokföringsskyldigheten inträder ska en öppningsbalansräkning upprättas. Föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa punkt 1.5 i K1-regelverket Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) när öppningsbalansräkningen upprättas. Övriga föreningar ska tillämpa följande allmänna råd med uttalanden:

Samlad information om öppningsbalansräkningen och hur vissa tillgångar ska värderas i en öppningsbalansräkning finns i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning.

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 
Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning  


En ideell förening som är bokföringsskyldig ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller, i vissa fall, en årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring 
Frågor och svar om bokföring 
Frågor och svar om arkivering 

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut får upprättas av föreningar som har en nettoomsättning (försäljning), med tillägg för bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).

K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Årsbokslut

Räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2018

För ideella föreningar som inte får eller som väljer att inte upprätta förenklat årsbokslut finns ett antal allmänna råd med uttalanden som gäller särskilt för dem. Även en stor del av BFN:s övriga äldre normgivning* gäller för dessa föreningar. Följande uttalanden avser ideella föreningar och registrerade trossamfund:

  • Uttalande om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ (BFNAR 2002:11) 

  • Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:10) 

  • Uttalande om hur medelantalet anställda m.m. ska redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:9)

  • Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:8)

 

Räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2017

För ideella föreningar som inte får, eller som väljer att inte, upprätta förenklat årsbokslut gäller reglerna i bokföringslagen om årsbokslut. Årsbokslutet ska upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3). Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-reglerna, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K2/K3 – Årsbokslut
Information om K-regelverken

Årsredovisning

En ideell förening som frivilligt upprättar en årsredovisning ska tillämpa antingen K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) eller K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 

​En ideell förening som är ett större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisningen enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). 

K2 – Årsredovisning i mindre företag 
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Information om K-regelverken

Mer information

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om ideella föreningar.

Om ideella föreningar på Bolagsverkets webbplats
Om ideella föreningar på verksamt.se

 

* BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.