Äldre uttalanden


BFN:s äldre uttalanden gäller inte från och med den 1 januari 2018. De får fortfarande tillämpas på räkenskapsår som inletts före den 1 januari 2018 av företag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk. 

Även de flesta uttalandena under menyn Uttalanden gäller företag som inte tillämpar ett K-regelverk.
 

Uttalande

Uttalande i pdf

BFNAR 2004:4

Uttalande om redovisning vid förvärv av leasad tillgång 

BFNAR 2002:11

Uttalande om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ

BFNAR 2002:10

Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:9

Uttalande om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:8

Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2001:5

Uttalande  om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)

BFNAR 2001:4

Uttalande om tillämpning av s.k. inkuranstrappa

BFNAR 2000:2

Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

BFN U 99:1

Tilläggsupplysningar om andelsinnehav

BFN U 98:2

Miljöinformation i förvaltningsberättelsen

BFN U 98:1

Redovisning av överföring av periodiseringsfond

BFN U 97:2

Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten, m.m.

BFN U 96:7

Årsredovisningens utformning

BFN U 96:6

Förvaltningsberättelsens innehåll

BFN U 96:5

Ospecificerad reserv för skulder till leverantörer

BFN U 96:4

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.

BFN U 96:2

Redovisning av förnödenheter

BFN U 96:1

Redovisning av vinstandelar till anställda

BFN U 95:3

Redovisning i avkastningsstiftelser

BFN U 94:3

Redovisning av skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

BFN U 92:4

Förbättringsutgifter på annans fastighet

BFN U 92:3

Redovisning av nollkupongsobligationer

BFN U 92:1

Redovisning av varulager vid tillämpning av den s k 97-procentsregeln

BFN U 91:3

Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel vid tryggande genom särskild redovisning av pensionsskuld

BFN U 90:13

Redovisning av maskinanläggningar och reservdelar

BFN U 90:9

Utgifter för förkastade alternativ

BFN U 90:8

Periodisering av utgifter vid nedläggning och försäljning av verksamhet

BFN U 89:14

Redovisning av avskrivningar efter brand

BFN U 89:7

Redovisning av lokaliseringsbidrag

BFN U 88:16

Redovisning av utgifter för dataprogram hos användare

BFN U 88:15

Redovisning av utgifter för utveckling av dataprogram för försäljning m m

BFN U 88:13

Redovisning av s k utvecklingskapital - royalty

BFN U 88:12

Redovisning av utgifter vid produktion av film

BFN U 88:8

Årsbokslut och årsredovisning i kommissionärsbolag

BFN U 88:7

Några frågor rörande enskild fastighetsägares bokföringsskyldighet

BFN U 88:6

Redovisning av utgifter för videofilm för uthyrning i butik

BFN U 88:4

Redovisning av katalogkostnader i postorderföretag

BFN U 87:5

Redovisning av räntetilläggslån för produktion av byggnad

BFN U 87:4

Redovisning av demonstrationsbilar i bilhandelsföretag