Rekommendationer


BFN:s rekommendationer har upphävts från och med den 1 januari 2018. De får fortfarande tillämpas på räkenskapsår som inletts före den 1 januari 2018 av företag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk.

Rekommendationerna är inte uppdaterade med anledning av ändringar i BFL och ÅRL.

 

Rekommendation

Rekommendationen i pdf

BFN R 11

Enskild näringsidkares bokföring

BFN R 9

Redovisning av rörelsegrenar m.m.

BFN R 7

Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta

BFN R 5

Redovisning av statliga stöd

BFN R 4

Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar

BFN R 1

Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader

 

Mer information om vår normgivning

Vi ger sedan december 2001 ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

Rekommendationerna kommer att efter hand ersättas med nya allmänna råd och vägledningar. Till dess så sker gäller rekommendationerna med ställning av allmänna råd.

En mer utförlig beskrivning av vår normgivning finns under menyn Om Bokföringsnämnden. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status.