URA 1-45


Uttalandena har de lydelser som de hade den 1 januari 2005 och har inte uppdaterats med  ändringar som gjorts i lagstiftningen efter detta datum.

Obs! Uttalandena får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.
 

Uttalande 

Uttalandet i pdf

URA 1

Reala nollkupongsobligationer

URA 2

Systetiska optioner

URA 3

Byte av räkenskapsår

URA 4

Koncernmässig omstrukturering

URA 5

Nedskrivning av aktier i dotterföretag i samband med en koncernintern omstrukturering

URA 6

Aktivering av ränteutgifter i koncernredovisningen

URA 7

Koncernbidrag och aktieägartillskott

URA 8

Klassificering av ett leasingavtal

URA 9

Intellektuellt kapital

URA 10

"Jämförelsestörande poster"

URA 11

Skatt vid andelsöverlåtelse inom en koncern

URA 12

Poolningsmetodens tillämplighet

URA 13

Återbäring av överskottsmedel i Alecta/SPP

URA 14

Olika metoder för att fastställa ett varulagers anskaffningsvärde

URA 15

Konsekvent redovisning av lånekostnader

URA 16

Eliminering av orealiserade vinster och förluster i samband med transaktioner med intresseföretag

URA 17

Införande av Euro

URA 18

Företagsförvärv eller samgående

URA 19

Statliga stöd utan uttryckligt samband med företagets löpande verksamhet

URA 20

När skall specialföretag, bildat för ett speciellt ändamål, omfattas av koncernredovisningen?

URA 21

Överföring av icke-monetära tillgångar från en samägare till ett joint venture i form av ett gemensamt styrt företag

URA 22

Redovisning av försäkringsersättning m.m.

URA 23

Förmåner i samband med tecknig av operationella leasingavtal

URA 24

Återköp av egetkapitalinstrument

URA 25

Redovisning av kostnader i samband med emission och återköp av egetkapitalinstrument

URA 26

Alternativa redovisningsprinciper

URA 27

Val av rapportvaluta i RR 8, Redovisning av effekter av ändrade valutakurser

URA 28

Redovisning av förluster i samband med tillämpning av kapitalandelsmetoden

URA 29

Redovisning av uppskjuten skatt vid uppskrivning av icke-avskrivningsbara tillgångar

URA 30

Justering av förvärvsanalys på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter

URA 31

Större besiktnings- och översynskostnader avseende materiella anläggningstillgångar

URA 32

Beräkning av resultat per aktie när ett företag ingått avtal som kan resultera i en emission av aktier

URA 33

Konsekvenser av en förändring av skattestatus

URA 34

Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal

URA 35

Koncernredovisning - vad avses med "transaktionsdagen" och hur fastställd det verkliga värdet på egetkapitalinstrument

URA 36

Upplysningar om avtal som ger allmänheten tillång till ekonomiska eller samhälliga tjänster

URA 37

Omräkning från värderingsvaluta till rapportvaluta

URA 38

Intäktsredovisning i samband med byte av reklamtjänster

URA 39

Redovisning av utgifter för hemsidor

URA 40

Hur påverkas koncernredovisningen och tilllämpningen av kapitalandelsmetoden av förekomsten av potentiella röstberättigade aktier

URA 41

Upplysningar om aktierelaterade ersättningar till anställda

URA 42

Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta

URA 43

Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt

URA 44

Redovisning av övergång från tillämpning av punkt 30 i IAS 19, ersättningar till anställda, till punkt 29

URA 45

Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare