Redovisningsrådets rekommendationer


Obs! Rekommendationerna får inte tillämpas av företag som tillämpar ett K-regelverk.

Redovisningsrådet lades ner 2007. I april 2007 bildades istället Rådet för finansiell rapportering. Redovisnings-rådet och Redovisningsrådets Akutgrupp hade till uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer och sprida information i redovisningsfrågor. Redovisningsrådet och Redovisningsrådets Akutgrupp utarbetade t.o.m. 2004 rekommendationer, RR 1-RR 29, respektive uttalanden, URA 1-URA 43, som i första hand tog sikte på de företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek hade ett stort allmänt intresse.

En konsekvens av IAS-förordningen är att dessa rekommendationer och uttalanden fr.o.m. den 1 januari 2005 inte längre är tillämpliga vid upprättande av koncern­redovisning i företag vars koncernredovisning upprättas i enlighet med IAS/IFRS.

Rekommendationerna och uttalandena fyller dock under en övergångsperiod ett syfte inom ramen för BFNs normgivning för övriga företag. I BFNs allmänna råd BFNAR 2000:2 anges i vilken utsträckning rekommendationerna respektive uttalandena får tillämpas av dessa företag. Rekommendationerna och uttalandena publiceras därför på BFNs hemsida.

Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 kommer därför att finnas kvar i de lydelser de hade den 1 januari 2005. BFN har inte för avsikt att ändra i rekommendationerna. Om rekommendationerna skulle förlora sin betydelse helt eller delvis t.ex. genom ändring i lag kommer BFN att överväga vilka åtgärder som är lämpliga. Vissa punkter i rekommendationerna kan således komma att strida mot lag eftersom rekommendationerna inte uppdateras med alla lagändringar efter den 1 januari 2005. Lagens krav ska naturligtvis följas även om rekommendationen anger något annat.

BFN har hittills endast gjort en ändring i RR1:00 Koncernredovisning. Under 2005 antogs en ny aktiebolagslag med nödvändiga följdändringar i ÅRL. Bl.a. försvann den s.k. koncernspärren vid beräkning av utdelning och därmed kravet på uppdelning av det egna kapitalet i en bunden och en fri del. För de icke-noterade företag som ska upprätta koncernredovisning kan fråga uppkomma i vilken ordning företagen ska eliminera aktier i dotterföretag. BFN har därför, genom BFNAR 2005:1, beslutat om hur vissa punkter i Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 ska tillämpas. Lösningen är temporär i väntan på att BFN blir klar med sitt pågående arbete med regler för icke-noterade företag. RR1:00 Koncernredovisning presenteras nu i den korrigerade lydelsen.