Beslutade redovisningsregler


Här finns en sammanställning över beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar.

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012


Ändring i allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringen är av redaktionellt slag genom ändrad paragrafhänvisning.

Ändringen i det allmänna rådet gäller från och med den 3 maj 2019.

Det allmänna rådet om ändring 


Ändring i vägledningen Gränsvärden

BFN beslutade den 3 maj 2019 om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Ändringarna är av redaktionellt slag till följd av att bl.a. nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har trätt i kraft.

Vägledningen


Ändringar i vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringarna är av redaktionellt slag till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar har trätt i kraft.

Vägledningen


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2).

Ändringarna är av redaktionellt slag, bl.a. till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar och ny lag om företagsnamn har trätt i kraft.

Viss kommentartext till punkterna 10.40 och 10.42 som avsåg till- eller ombyggnad har tagits bort.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från och med den 15 februari 2017.

Det allmänna rådet om ändring 
Vägledningen 


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Ändringarna innebär att

  • ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Mindre justeringar och förtydliganden har även gjorts i återgiven lagtext, allmänna råd, kommentarer och exempel. Dessa ändringar medför inte ändringar i sak.

Ändringarna i det allmänna rådet gäller från den 8 december 2017. De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Det allmänna rådet om ändring


Upphävande av vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet

BFN beslutade den 8 december 2017 att upphäva vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet. Upphävandet gäller från och med den 1 januari 2018.

Den upphävda normgivningen får fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2018 av årsbokslutsföretag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk.

Beslutet togs till följd av att BFN har antagit K-regelverket om årsbokslut.

Det allmänna rådet om upphävande


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring

Den 8 december 2017 beslutade BFN om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringarna i BFN:s allmänna råd och vägledning är en följd av ändringar i bokföringslagen och lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) vad gäller bl.a. bokföringsskyldighet för filialer och utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Ändringen gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2004:2) och uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2004:2) och uttalandet om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Ändringarna är en följd av tidigare ändringar i bokföringslagen.

Ändringarna gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring
Uttalandet


Allmänna råd (BFNAR 2017:3) och vägledning om årsbokslut

Den 27 oktober 2017 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledning.

K-regelverket Årsbokslut ska tillämpas av alla företag som avslutar den löpande bokföringen med ett årsbokslut och som inte har valt att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Regelverket ger förutsättningar att upprätta årsbokslutet på två sätt: antingen med tillämpning av de enklare reglerna i regelverket, K2-regler, eller med tillämpning av punkt 1.7 som gör det möjligt för vissa företag att tillämpa reglerna i K3 Årsredovisning och koncernredovisning. En tillämpning av punkt 1.7 innebär att årsredovisningslagens bestämmelser kan tillämpas fullt ut inom ramen för vad bokföringslagen anger. 

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Det allmänna rådet om årsbokslut
Vägledningen


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 12 juni 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 27.1 kompletteras med ett nytt andra stycke. I stycket anges att vid nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen får i stället för 27 kapitlet vissa punkter i 37 kapitlet tillämpas. För tillgångar som endast delvis används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen gäller detta endast till den del de används i den verksamheten.

Ändringen gäller från och med den 12 juni 2017.

Det allmänna rådet om ändring


Upphävande av allmänna råd (BFNAR 2007:1) och vägledning om frivillig delårsrapportering

Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.

Regelverket har riktat sig till företag som frivilligt upprättat en delårsrapport. Regelverket är inte uppdaterat och därför inaktuellt utifrån gällande bestämmelser i årsredovisningslagen. 

Det allmänna rådet om upphävande


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning.

Huvuddelen av ändringarna är en följd av ändringar i årsredovisningslagen. Ändringar har även gjorts i framförallt kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar, kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill och kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill.

I kapitel 17 innebär ändringarna att det förtydligas hur tillkommande utgifter vid partiella utbyten redovisas.

I kapitel 18 innebär ändringarna att gränsdragningen mellan förvärvade immateriella tillgångar och eget utvecklingsarbete förtydligas. Även reglerna om nyttjandeperiod för vissa immateriella anläggningstillgångar har ändrats, vilket får effekt på nyttjandeperioden för goodwill.

I kapitel 19 innebär ändringarna att negativ goodwill ska redovisas som intäkt för förvärvsåret.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Den nya lydelsen av punkt 1.3 får tillämpas av ett mindre företag som har en annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening, första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016.

Det allmänna rådet om ändring


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:4) och uttalande om byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:4) och uttalandet om byte mellan K-regelverk. 

Ändringarna innebär att hänvisningarna till de nu upphävda K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ersätts med en hänvisning till det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring
Uttalandet


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2000:2) och uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2000:2) och uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Ändringarna innebär att hänvisningarna till de nu upphävda K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ersätts med en hänvisning till det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag. Det har även gjorts vissa mindre ändringar till följd av ändringar i årsredovisningslagen.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring
Uttalandet


Allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag 

Den 28 november 2016 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning.

Regelverket innehåller bestämmelser om årsredovisning för alla företagsformer utom enskilda näringsidkare. Det innebär att ett stort antal aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar som är mindre företag kan tillämpa regelverket.

I samband med att BFN antog regelverket om årsredovisning i mindre företag beslutade nämnden att upphäva de båda K2-regelverken om årsredovisning i mindre aktiebolag och årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Övriga företag ska tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 men får tillämpa dem redan för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. 

Det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2006:11) och vägledning om gränsvärden

BFN beslutade den 18 oktober 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:11) och vägledningen om gränsvärden.

Till följd av ändringar i årsredovisningslagen har punkt 12 ändrats och punkterna 12 a och 12 b lagts till. Punkterna behandlar vad som avses med begreppen medelantalet anställda samt koncernföretagens redovisade balansomslutning och nettoomsättning vid bedömningen av om en koncern är större eller mindre. I vägledningen har lagtexterna uppdaterats och kommentarerna anpassats.

För att det allmänna rådet ska stämma överensens med övrig normgivning har punkt 5 ändrats. Ändringen innebär att vid bedömningen av om ett företag är större eller mindre ska punktskatter inte längre dras av från företagets redovisade nettoomsättning.

De nya punkterna 12, 12 a och 12 b ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. Den nya punkten 5 ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Det allmänna rådet om ändring


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion

BFN beslutade den 18 oktober 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion.

Ändringarna följer av ändrade upplysningskrav i årsredovisningslagen till följd av det nya redovisningsdirektivet.

I BFNAR 2003:2 ändras punkterna 10 och 11. Ändringarna innebär att det endast är företag som är större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen som ska lämna notupplysningar som rör fusionen.

Ändringarna gäller från och med den 18 oktober 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring 
Vägledningen


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 1999:1) och vägledning om fusion av helägt aktiebolag

BFN beslutade den 18 oktober 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag.

Ändringarna följer av ändrade upplysningskrav i årsredovisningslagen till följd av det nya redovisningsdirektivet.

I BFNAR 1999:1 ändras punkterna 23 och 24 samt kommentaren i vägledningen. Ändringarna innebär att det endast är företag som är större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen som ska lämna notupplysningar som rör fusionen.

Ändringarna gäller från och med den 18 oktober 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen


Ändringar i vägledningen Bokföring

BFN beslutade den 22 september 2016 om ändringar i vägledningen Bokföring.

I vägledningen har lagtext uppdaterats.


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

BFN beslutade den 22 september 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Ändringen i punkten 2 avser företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.    

Ändringen gäller från och med den 22 september 2016.

Det allmänna rådet om ändring 


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2007:4) och uttalande om definitioner och begrepp

BFN beslutade den 22 september 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2007:4) och uttalandet om definitioner och begrepp. 

Ändringen i punkten 1b avser definitionen noterade företag.  

Ändringen gäller från och med den 22 september 2016.

Det allmänna rådet om ändring
Uttalandet


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2008:1) och vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)

BFN beslutade den 9 juni 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 2008:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Bakgrunden till ändringarna är klagomål mot Sverige till EU-kommissionen. Klagomålet gäller den s.k. alternativregeln för pågående arbete på löpande räkning. Kommissionen har ifrågasatt alternativregelns förenlighet med EU-rätten.

BFN har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den. .

I BFNAR 2008:1 innebär ändringarna att punkten 6.13 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.11, 6.12, 6.14 och 19.3 ändras. I vägledningen ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016. 

Det allmänna rådet om ändring 


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2009:1) och vägledning om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2)

BFN beslutade den 9 juni 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 2009:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Bakgrunden till ändringarna är klagomål mot Sverige till EU-kommissionen. Klagomålet gäller den s.k. alternativregeln för pågående arbete på löpande räkning. Kommissionen har ifrågasatt alternativregelns förenlighet med EU-rätten.

BFN har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.

I BFNAR 2009:1 innebär ändringarna att punkten 6.14 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 ändras. I vägledningen ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d. 

Det allmänna rådet om ändring 


Upphävande av allmänna råd (BFNAR 2003:4) och uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar

Den 9 juni 2016 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2003:4) och uttalandet om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Upphävandet gäller från och med den 9 juni 2016.

Bostadsrättsföreningar ska alltid upprätta årsredovisning när den löpande bokföringen avslutas. För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) tillämpas om inte bostadrättsföreningen väljer att i stället tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Dessa båda K-regelverk innehåller motsvarande bestämmelser som BFNAR 2003:4.

Det allmänna rådet om upphävande


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2013:2) och vägledning om bokföring

Den 11 juni 2015 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2015:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringen innebär att det förtydligas i punkt 3.5 att ordnade verifikationer är en förutsättning för att få senarelägga bokföringen. Efter ändringen har punkten följande lydelse: ”Bokföringen får senareläggas enligt punkterna 3.6–3.11 endast om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs”.

Ändringen gäller från och med den 11 juni 2015.

Det allmänna rådet om ändring


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 17 november 2014 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2014:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att undantaget i punkt 1.3 tredje stycket, att mindre företag med annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening inte behöver tillämpa K3, inte ska gälla om företaget är moderföretag i en större koncern. Ändringen får till följd att mindre moderföretag i större koncerner alltid ska tillämpa K3.

Ändringen gäller från och med den 17 november 2014.

Det allmänna rådet om ändring


Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)

Den 28 april 2014 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Ändringarna innebär att det i kommentaren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

Det förtydligas också att en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna innebär inte en ändring i sak utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare.


Ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2)

Den 28 april 2014 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Ändringarna innebär att det i kommentaren till kapitel 10 under rubriken Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar förtydligas att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetoder är de avskrivningsmetoder som kan användas på byggnader och att den metod som ska väljas ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

Det förtydligas också att en felaktig bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ändringarna innebär inte en ändring i sak utan ett förtydligande av vad som har gällt sedan tidigare.


Allmänna råd och vägledning om bokföring

Den 5 december 2013 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring med tillhörande vägledning.

Det allmänna rådet innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapinformation samt systemdokumentation och behandlingshistorik.

Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare. Punkt 2.17 som rör rättelse av bokföringspost ska tillämpas först för det räkenskapsår som inleds efter 31 december 2014 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

I samband med att BFN antog det nya allmänna rådet om bokföring beslutade BFN att upphäva viss äldre normgivning som omfattas av det nya allmänna rådet.

Det allmänna rådet om bokföring
Det allmänna rådet om upphävande
Äldre information om Projektet Bokföring


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2006:1) och vägledning för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:3) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen 


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2010:1) och vägledning för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Den 5 december 2013 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2013:4) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut samt ändringar i den tillhörande vägledningen.

Anledningen till ändringarna är dels att BFN samma dag fattade beslut om att anta det nya allmänna rådet (BFNAR 2013:2) om bokföring, dels bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

Ändringarna i K1 innebär att de flesta bestämmelser som rör bokföring upphävs. Ändringarna innebär också en anpassning till skatteförfarandelagen, bl.a. att moms inte längre redovisas i inkomstdeklarationen.

Ändringarna ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2013 men får tillämpas för räkenskapsår som inleds tidigare.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen


Ändringar i vägledningen Gränsvärden

Den 5 december 2013 beslutade BFN om ändringar i vägledningen Gränsvärden.

Ändringen innebär att det förtydligas vilka inkomster som ingår i nettoomsättningen för b.la. stiftelser.


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 6 december 2012 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2012:5) om ändring i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernreodvisning (K3).

Beslutet innebär att kapitel 11 och 12 samt vissa punkter i andra kapitel har ny lydelse. Den nya lydelsen av K3 gäller från och med den 6 december 2012.

Den 7 januari 2013 har två skrivfel rättats i vägledningen ("en ansvarsförbindelse" har tagits bort i kommentartexten till punkt 21.14 och en punkt har ersatts med ett kommatecken i punkt 21.17).

Den 8 januari 2013 har ett korrekturfel i vägledningen åtgärdats (andra stycket i punkt 21.14 har tagits bort).

Det allmänna rådet om ändring


Allmänna råd och uttalande om byte mellan K-regelverk

Den 6 december 2012 fattade BFN beslut om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. Det allmänna rådet gäller från den 6 december 2012. I det allmänna rådet regleras under vilka förutsättningar företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning får byta mellan K2 och K3.

Det allmänna rådet


Allmänna råd och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1), om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler.

Det allmänna rådet


Ändringar i allmänna råd (BFNAR 2000:2) och uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer

Den 8 juni 2012 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2012:2),om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2000:2) och uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Anledningen till ändringarna är bl.a. att nämnden samma dag fattade beslut om att anta det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Företag som tillämpar K3 får inte tillämpa BFNAR 2000:2. Den nya lydelsen av BFNAR 2000:2 och uttalandet gäller från och med den 8 juni 2012.

Det allmänna rådet om ändring


Allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

Den 8 juni 2012 beslutade BFN om ett nytt allmänt råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. Det allmänna rådet anger att moderföretag som tillämpar internationella redovisningsregler i koncernredovisningen också ska tillämpa RFR 1 i koncernredovisningen och RFR 2 i årsredovisningen. Dotterföretag i sådana koncerner får tillämpa RFR 2. Andra företag än nu nämnda får inte tillämpa RFR 1 eller RFR 2.

Det allmänna rådet