Arkiv remisser


Här finns BFN:s förslag till normgivning där remisstiden har gått ut.

Inkommna remissvar publiceras i vissa fall och finns då under respektive remiss.
 


Remiss med förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.

BFN avser även att införa motsvarande regler om redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i regelverket för årsbokslut

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 30 juni 2017.


Förslag till tillägg i K2 Årsredovisning i mindre företag
Konsekvensutredning
Remissbrev
Inkomna remissvar


Tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget kompletterar det tidigare remitterade förslaget avseende nytt allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 28 februari 2017.


Förslag till nya bestämmelser om tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut
Konsekvensutredning 
Remissbrev
Läsanvisning
Det tidigare remitterade förslaget till nytt allmänt råd om årsbokslut
Inkomna remissvar


Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 28 februari 2017.
 

Förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning
Konsekvensutredning
Remissbrev
Inkomna remissvar


Nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är en komplettering till det förslag på K2 Årsredovisning som remitterades i april 2016.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 8 november 2016.


Förslag på nytt kapitel om kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning 
Konsekvensutredning
Remissbrev
Inkomna remissvar


Fusionsregelverken

BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningarna.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 25 augusti 2016.
 

Förslag på ändringar i allmänna råden och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag 
Konsekvensutredning fusion av helägt aktiebolag 
Förslag på ändringar i allmänna råden och vägledningen om redovisning av fusion
Konsekvensutredning redovisning av fusion 
Remissbrev
Inkomna remissvar


K3 Årsredovisning och koncernredovisning

BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

Förslag på  ändringar i allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3)  
Konsekvensutredning
Remissbrev
Inkomna remissvar


K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 20 augusti 2016.

Förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR) 
Konsekvensutredning
Remissbrev
Inkomna remissvar


K2 Årsbokslut

BFN beslutade den 23 mars 2015 att remittera ett förslag på allmänna råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (K2 ÅB). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 30 juni 2015.

Förslag på allmänna råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (K2 ÅB)
Konsekvensutredning 
Remissbrev 
Inkomna remissvar


Bokföring

BFN beslutade den 5 november 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Kompletterande information om remissförslaget finns i en skrivelse samt i en sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser. (2013-01-22)

Remisstiden gick ut den 28 februari 2013.

Förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring 
Konsekvensutredning
Remissbrev
Skrivelse med kompletterande information
Sammanställning över nya, ändrade och borttagna bestämmelser 
Äldre information om Projektet Bokföring 
Inkomna remissvar


Byte mellan K-regelverk

BFN beslutade den 8 oktober 2012 att remittera ett förslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 12 november 2012.

Förslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande 
Konsekvensutredning
Remissbrev 
Inkomna remissvar


Årsredovisning och koncernredovisning (K3) kapitel 11 och 12

BFN beslutade den 10 september 2012 att remittera ett nytt förslag på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde och kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden gick ut den 22 oktober 2012.

Förslag på kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde 
Förslag på kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen 
Konsekvensutredning 
Remissbrev 
Inkomna remissvar


Upprättande av årsredovisning (K3)

BFN beslutade den 8 juni 2010 att remittera ett förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3), exklusive kapitel 11, 12 och 26. BFN beslutade också om konsekvensutredningen. Det allmänna rådet kommer att bli huvudregelverk för alla icke-noterade företag. Ett mindre företag kan i stället välja att tillämpa ett K-paket som innehåller förenklingar.

Den 3 september 2010 beslutade BFN att komplettera förslaget med kapitel 11, 12 och 26.

Det föreslagna regelverket bygger till stor del på IASBs IFRS for SMEs. I remissbrevet finns kort beskrivet väsentliga skillnader mellan förslaget och K2 respektive IFRS for SMEs samt en tidplan.

BFN beslutade den 3 september 2010 om förlängd remisstid. För hela förslaget gäller att remisstiden gick ut den 29 november 2010.

Förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Upprättande av årsredovisning (K3) exklusive kapitel 11, 12 och 26 
Konsekvensutredning 
Remissbrev 
Förslag till kapitel 11, 12 och 26 
Inkomna remissvar