Våra remisser


Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv remisser i menyn till vänster.

Aktuella remisser


Remiss med förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver i punkt 15.3.

BFN avser även att införa motsvarande regler om redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i regelverket för årsbokslut

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 30 juni 2017.

Förslag till tillägg i K2 Årsredovisning i mindre företag
Konsekvensutredning
Remissbrev