Vår organisation


BFN är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Ledamöterna i nämnden utses av regeringen. Nämnden består av: 

Ordförande
Sten Andersson, justitieråd

Vice ordförande
Peter Nilsson, jur. dr

Lars Hansson, utvecklingsstrateg
(SIE-Gruppen)

Mary-Anne Carlsson, civilekonom
(Skatteverket)

Marita Blomkvist, universitetslektor
(Handelshögskolan Gbg)


Sofia Bildstein-Hagberg,
expert finansiell rapportering
(Svenskt Näringsliv)

Bo Lindén, kansliråd
(Finansdepartementet)

Katarina Tidén, vice överåklagare
(Ekobrottsmyndigheten)

Jenny Tiger, regelverksexpert
(Svenska Handelsbanken)

Claes Eriksson, redovisningsexpert
(Srf konsulterna)

Christian Stralström,
redovisningsexpert
(FAR)

 

 

BFN:s kansli finns i Stockholm och arbetet vid kansliet leds av kanslichef Stefan Pärlhem. På kansliet arbetar sex tjänstemän, de flesta är ekonomer och jurister. Kansliet bereder de ärenden som nämnden ska besluta i.

Nämnden beslutar t.ex. om allmänna råd, yttranden om vad som är god redovisningssed samt övriga frågor som innefattar ställningstagande av principiell betydelse. Utöver att bereda ärenden åt nämnden arbetar kansliet med information och service till allmänheten inom BFN:s verksamhetsområde.