Kategori 3

 


K3 – Årsredovisning och koncernredovisning

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3) med tillhörande vägledning.

BFNAR 2012:1 och vägledningen har ändrats i december 2012 genom 2012:5. Ändringen innebar bland annat att fullständiga kapitel om finansiella instrument infördes. Ytterligare ändringar i det allmänna rådet och vägledningen har gjorts i december 2014 genom BFNAR 2014:1 och i november 2016 genom BFNAR 2016:9. Ändringarna 2016 har bl.a. gjorts till följd av ändringar i årsredovisningslagen. I juni 2017 har ändringar i det allmänna rådet och vägledningen gjorts genom BFNAR 2017:2.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare. Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning upprättas i icke noterade företag. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsregler. 

De allmänna råden och vägledningen finns under Redovisningsregler.


K3 – Årsbokslut

BFN beslutade den 3 juni 2013 att det inom K-projektet ska inledas ett arbete med att ta fram ett förslag på K3-regelverk för årsbokslut. K3-regelverket för årsbokslut ska ha sin utgångspunkt i bestämmelserna i K3 Årsredovisning och koncernredovisning med de undantag, kompletteringar och förenklingar som nämnden anser lämpliga.