Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar


Bolagsverket har nu lanserat de taxonomier som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K2. Taxonomierna omfattar årsredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg för aktiebolag.

Nästa steg i arbetet är att ta fram taxonomier för årsredovisningar upprättade enligt K3 för aktiebolag. Planeringen av det arbetet har just startat.

BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att ta fram en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten ska vara i drift mars 2018 och kommer till att börja med kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2.

BFN:s uppdrag har förtydligats ytterligare i budgetpropositionen för 2018. Regeringen anger där att nämndens expertis på redovisningsområdet är nödvändig för arbetet och att det därför är viktigt att BFN fortsätter att samarbeta med Bolagsverket inom ramen för pågående uppdrag om digital ingivning av årsredovisning.

Du kan läsa mer om projektet på Bolagsverkets webbplats. Taxonomierna hittar du på webbplatsen Taxonomier.se.

Bolagsverkets webbplats – Digital inlämning av årsredovisning 
Bolagsverkets webbplats – Frågor, svar och aktuellt kring digital inlämning av årsredovisning 
Taxonomier.se – Taxonomier