Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)


BFN beslutade den 18 september 2017 att lämna ett remissvar på betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

BFN:s sammanfattande bedömning är att förslagen är väl avvägda utifrån den av utredningen antagna utgångspunkten att varje boendegeneration ska betala för sin förslitning och att den finansiella informationen ska vara jämförbar mellan olika slag av fastighetsägande. BFN har inga principiella invändningar mot det som föreslås. Förslagen möter upp brister och svagheter som förekommit och konsumentskyddet får därigenom antas förbättras.

I de delar av förslagen som rör redovisning eller har en koppling till redovisning har BFN följande inställning.

BFN tillstyrker förslaget om komponentavskrivning på fastighet.

BFN har inga invändningar mot slutsatsen att fondavsättningar behövs som ett komplement för att säkerställa att det finns kapacitet att klara det långsiktiga underhållsbehovet.

BFN delar utredningens uppfattning att det inte bör införas förlustförbud eller krav på full kostnadstäckning. Kostnadstäckning kan i stället tillgodoses genom transparent redovisning.

BFN har inga invändningar mot förslaget att BFN ska ta fram särskilda riktlinjer för bostadsrättsföreningars årsredovisningar.  

BFN har inga invändningar mot att ett antal ytterligare nyckeltal och kassaflödesanalys ska ingå i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

BFN delar utredningens uppfattning att de uppgifter som lämnas i den ekonomiska planen i högre grad bör harmoniera med de uppgifter som lämnas i föreningens årsredovisningar och att den ekonomiska planen bör anpassas till årsredovisningsens redovisningsprinciper.

BFN:s remissvar