Remiss fusionsregelverken


BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningarna.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 25 augusti 2016.

Förslag på ändringar i allmänna råden och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag 
Konsekvensutredning fusion av helägt aktiebolag 
Förslag på ändringar i allmänna råden och vägledningen om redovisning av fusion 
Konsekvensutredning redovisning av fusion 
Remissbrev