Information om K-projektet


Under 2015 remitterade BFN ett förslag på regelverk för årsbokslut. BFN arbetar samtidigt med att ta fram ett samlat regelverk för årsredovisning som ska omfatta alla företagsformer och som ska ersätta de nuvarande K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). I det nya K2-regelverket för årsredovisning ska bl.a. de ändringar som har beslutats i årsredovisningslagen (prop. 2015/16:3) arbetas in. BFN kommer också att ta ställning till ett antal enskilda tillämpningsfrågor som även de kommer att arbetas in i regelverket. Det nya K2 för årsredovisning kommer att ha samma struktur som K3 Årsredovisning och koncernredovisning. Ett förslag på det nya K2 för årsredovisning kommer att skickas på remiss under våren 2016. BFN:s avsikt är att beslut om regelverket ska kunna tas under hösten 2016.

Det kommande regelverket för årsbokslut är beroende av innehållet i det nya K2 för årsredovisning. Det är därför lämpligt att vänta med att fatta beslut om regelverket för årsbokslut. Regelverket skulle annars kort därefter behöva ändras, vilket skulle medföra en omotiverad administrativ börda för berörda företag. Beslut om regelverket för årsbokslut kommer därför att tas tidigast under hösten 2016.