Följdändringar i BFN:s regelverk


BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i följande allmänna råd och uttalanden:

  • det allmänna rådet (BFNAR 2012:4) och uttalandet om byte mellan K-regelverk, och
  • det allmänna rådet (BFNAR 2000:2) och uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Ändringarna innebär att hänvisningarna till de nu upphävda K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ersätts med en hänvisning till det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag.

I det allmänna rådet (BFNAR 2000:2) och uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden har även mindre ändringar gjorts till följd av ändringar i årsredovisningslagen.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2012:4
Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2000:2
Uttalandet om byte mellan K-regelverk
Uttalandet om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.