Brevsvar till FAR om redovisning i kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen

FARs policygrupp har i en skrivelse till BFN tagit upp vissa frågor om tillämpningen av K-regelverk vid upprättande av kontrollbalansräkning i aktiebolag. BFN:s sammanfattande bedömning är att ett mindre företag kan tillämpa K3 i stället för K2 när kontrollbalansräkning upprättas. Däremot kan inte ett större företag tillämpa K2 när det upprättar en kontrollbalansräkning. Inte heller torde en blandning av redovisningsregler från K2 och K3 vara möjlig. Genom att K2 har försiktighetsprincipen som utgångspunkt är årsredovisningslagens krav tillgodosedda även om K2-regelverkets förenklade redovisningsregler i enskilda fall skulle kunna innebära att redovisningen ger en gynnsammare bild än enligt K3.

Brevsvaret

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.