Brevsvar till FAR och Riksbyggen

Brevsvar till FAR angående redovisning av tillkommande, tidigare aktiverade utgifter avseende byggnader

FAR har i brev till BFN tagit upp en fråga om hur tillkommande aktiverade utgifter avseende renovering av en byggnad ska redovisas vid övergången till regelverket K2. BFN:s sammanfattande bedömning är att tillgångar av detta slag utgör tillgångar som får redovisas även efter övergången till K2.

Brevsvaret

Brevsvar till Riksbyggen angående avskrivningsenheter i samband med övergången till K2

Riksbyggen har i brev till BFN tagit upp två frågeställningar. Den första gäller hur befintliga avskrivningsenheter avseende tillkommande utgifter ska redovisas i samband med övergången till K2. Den andra gäller hur nya avskrivningsenheter ska redovisas enligt K2. BFN:s bedömning är att i fråga om avskrivning av en separat aktiverad tillgång som tillkommit med stöd av äldre normgivning innebär övergången till K2 inte någon ändring utan tillgången skrivs även fortsättningsvis av med separat avskrivningsplan. I fråga om avskrivningsenheter som uppkommer efter övergången till K2 tillämpas kapitel 10.

Brevsvaret 


Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.