Brevsvar om tillämpningen av K-regelverken

Brevsvar angående redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad samt avskrivningsenheter vid tillämpning av K2

Frågorna som kommit in till BFN kan sammanfattas till följande två frågor. Ska bedömningen om en åtgärd på en byggnad är en värdehöjande förbättring göras utifrån tidpunkten för företagets förvärv av byggnaden (förvärvstidpunkten) eller utifrån byggnadens ursprungliga skick (uppförandetidpunkten)? Den andra frågan rör hur utgifter för underhållsåtgärder på byggnad som tidigare aktiverats på separata avskrivningsenheter ska hanteras vid övergången till K2.

Vad gäller den första frågan är utgångspunkten enligt BFN att bedömningen om en åtgärd är en värdehöjande förbättring ska göras utifrån byggnadens ursprungliga skick. Rör det åtgärder (tillkommande utgifter) som avser en sådan del av byggnaden som tidigare aktiverats på en separat avskrivningsenhet görs bedömningen utifrån den tidpunkt då den delen aktiverades.

Vad gäller den andra frågan hänvisar BFN till det brevsvar som tidigare lämnats till Riksbyggen den 17 november 2014.

Brevsvaret 

Brevsvar angående byte av avskrivningsmetod i samband med övergång till K-regelverken

Frågor om byte av avskrivningsmetod har kommit in till BFN. BFN uppfattar frågorna enligt följande.

  1. Ska en bostadsrättsförening byta från progressiv avskrivningsmetod till linjär avskrivningsmetod vid övergången till K2 respektive K3?
  2. Hur ska byte till linjär avskrivningsmetod göras om bostadsrättsföreningen tillämpat progressiv avskrivning?
  3. Hur lång avskrivningstid ska tillämpas?
  4. Ska den nya avskrivningsmetoden tillämpas retroaktivt eller framåtriktat?

Nedan är en sammanfattning av BFN:s svar på ovanstående frågor.

Fråga 1 Vid en tillämpning av såväl K2 som K3 är linjär avskrivningsmetod den metod som i den flesta fall bäst återspeglar en byggnads förbrukningsmönster.

Fråga 2 och 4 Vid tillämpning av punkt 21.6 i K2 blir följden att den ingående balansen det första räkenskapsåret K2 tillämpas motsvarar den utgående balansen det sista året då äldre normgivning tillämpades. En ändrad bedömning av avskrivningsmetod medför att avskrivningsplanen ska omprövas. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

När det gäller K3 bedömer BFN med ledning av punkt 1.5 a att övergångsbestämmelsen i punkten 35.18 kan tillämpas även vid byte av avskrivningsmetod såvitt gäller de tillgångar som omfattas av punkten. Den nya avskrivningsmetoden tillämpas framåt i tiden.

Fråga 3 Nyttjandeperioden, dvs. den tid som företaget förväntas kunna använda tillgången, är en bedömning som görs av företaget självt.

Brevsvaret 


Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.