Brevsvar om redovisning av utgifter i samband med anslutning till kommunalt avloppsnät


Frågan som kommit in till BFN rör redovisning av utgifter för anslutningsavgifter, ledningsdragning till kommunala anslutningspunkten, borttagning av gamla trekammarbrunnar och återställning av mark i en bostadsrättsförening som tillämpar K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). BFN sammanfattar frågeställningarna enligt följande:

1. Ska den ”samlade investeringen” redovisas som en eller flera transaktioner?

2. Hur redovisas utgifterna för anslutningsavgifterna, ledningsdragningen till den kommunala anslutningspunkten, borttagningen av gamla trekammarbrunnar och återställningen av mark?

Nedan är en sammanfattning av BFN:s svar på ovanstående frågor.

Fråga 1. BFN:s bedömning är att investeringen består av tre huvudsakliga delar; rättighet för fastighet att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet, ledningsdragning till den kommunala anslutningspunkten samt borttagning av gamla trekammarbrunnar och återställning av mark. Dessa tre delar utgör separata transaktioner som ska redovisas för sig.

Fråga 2. Anslutningsavgifterna till det kommunala avloppsnätet
Rättigheten att vara ansluten till det kommunala avloppsnätet bör enligt BFN vid tillämpningen av K2 redovisas som en immateriell anläggningstillgång.

Ledningsdragningen till den kommunala anslutningspunkten
Enligt BFN får avloppet och därmed sammanhängande ledningar anses vara kopplade till byggnadens allmänna funktion och användning. Avgörande för hur utgifterna för ledningsdragningen ska redovisas är om de är att hänföra till en reparation eller ombyggnad.

Utgifter för återställningen av mark hänförlig till de nya ledningarna kan anses som installationsutgifter som ska ingå i anskaffningsvärdet under förutsättning att ledningsdragningen som sådan bedöms aktiverbar.

Borttagningen av gamla trekammarbrunnar och återställningen av mark 
Då dessa utgifter inte ger upphov till en tillgång och då utgifterna inte heller kan hänföras till någon vara eller annan prestation ska de redovisas som kostnad direkt.

Brevsvaret 

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.