Brevsvar om redovisning av utgifter för pantbrev


BFN har fått frågor om redovisning av utgifter för pantbrev vid tillämpning av K3. BFN sammanfattar frågorna enligt följande:

1. Ska utgiften aktiveras som en del av fastigheten eller kostnadsföras?

2. Ska utgiften ses som en låneutgift och aktiveras om den avser lån för att tillverka en tillgång?   

Nedan är en sammanfattning av BFN:s svar på ovanstående frågor.

Fråga 1. BFN:s bedömning är att utgifter för pantbrev som sådana normalt uppfyller kriterierna för aktivering. I det enskilda företaget måste dock en bedömning göras av om det är sannolikt att uttagande av pantbrev kommer att innefatta ekonomiska fördelar för företaget ifråga. Om så är fallet aktiveras utgifterna.

Om förhållandena är sådana när en fastighet förvärvas, räknas utgifterna för de pantbrev som tas ut i samband med förvärvet in i anskaffningsvärdet. Tas pantbrev ut i ett senare skede än i samband med förvärvet görs motsvarande bedömning.

Om förutsättningarna för aktivering är uppfyllda anser BFN att pantbrev är så nära kopplade till fastigheten att utgifter för dessa ska räknas in i anskaffningsvärdet.

Är kriterierna för att redovisa en tillgång inte uppfyllda kostnadsförs utgifter för pantbrev.       

Fråga 2. Enligt BFN är utgifter för pantbrev inte att hänföra till låneutgifter.

Tas pantbrev ut i samband med tillverkning av en tillgång bedöms frågan om aktivering av utgifterna för pantbrev på sätt som redogjorts för ovan under fråga 1. 

Brevsvaret 

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.