Brevsvar om nedskrivningar av tillgångar i kommunala företag


FAR:s policygrupp har i en skrivelse till BFN tagit upp ett antal frågor som rör tillämpningen av K3 vid nedskrivningsprövningar i kommunala företag som driver verksamheten enligt kommunallagens självkostnadsprincip.  

Av BFN:s svar framgår att det inte är något som hindrar att nedskrivningsreglerna i K3 tillämpas på kommunala företag på det sätt som redan kommer till uttryck i K3-reglerna. Vid beräkning av nyttjandevärdet på en tillgång är det viktigt att det inte råder någon osäkerhet om att det kassaflöde som beaktas vid beräkningen faktiskt förväntas inträffa och uppstår som en direkt följd av nyttjandet av tillgången. Detta kassaflöde ska kunna särskiljas från det som eventuellt tillförs företaget av andra skäl, t.ex. genom förlusttäckning från företagets ägare. Mot bakgrund av de särskilda förutsättningar som gäller för kommunala företag som verkar inom den kommunala kompetensen och lyder under självkostnadsprincipen bör den diskonteringsfaktor som används vid beräkningen av nyttjandevärdet återspegla ett relevant avkastningskrav utifrån de särskilda marknadsförutsättningar som företaget verkar under. Detta skiljer sig inte från hur K3 tillämpas av andra företag där verksamheten i något avseende är unik. 

Brevsvaret 

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.