Brevsvar om kassaflödesanalys samt planerade underhållsåtgärder i samband med förvärv av byggnad


Frågor har kommit in till BFN som rör kassaflödesanalys och tillkommande kostnader för byggnader i en bostadsrättsförening som tillämpar K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). BFN sammanfattar frågorna enligt följande:

1. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att låta en kassaflödesanalys ingå i årsredovisningen?

2. Är det tillåtet för ett företag som tillämpar K2 att redovisa (aktivera) redan vid förvärvet planerade underhållsåtgärder som tillkommande utgifter?

Nedan är en sammanfattning av BFN:s svar på ovanstående frågor.

Fråga 1. K2 är ett förenklat regelverk som innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning. Ett företag ska inte tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer eller uttalanden med undantag för regler om fusion. Mot bakgrund av att ÅRL inte ställer upp något krav på kassaflödesanalys i mindre företag saknas bestämmelser i K2-regelverket. Ett företag som tillämpar K2 kan därför inte upprätta en kassaflödesanalys med stöd av K2 eller låta en kassaflödesanalys upprättad enligt andra regler ingå i årsredovisningen.

Fråga 2. En underhållsåtgärd som utförs i anslutning till förvärvet av en fastighet får bedömas inom ramen för de regler som finns om tillkommande utgifter.

I svaret hänvisas även till det brevsvar som BFN lämnade den 12 december 2014 angående redovisning av tillkommande utgifter som avser byggnad.

Brevsvaret 

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.