Brevsvar om intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag

 

BFN har fått fråga om när inkomster vid upplåtelse av avverkningsrätt i form av ett avverkningsuppdrag ska intäktsredovisas enligt god redovisningssed. Är det vid avtals-, avverknings-, inmätningstidpunkten eller annan tidpunkt?

Frågan avser redovisning i enskild näringsverksamhet som upprättar årsbokslut. Något visst räkenskapsår har inte angetts utan frågan uppfattas avse god redovisningssed idag.

Villkoren i det kontrakt som frågan avser innebär att inmätningen av virket får en avgörande betydelse för bedömningen för intäktsredovisningen. Det är vid inmätningen av virket väsentliga risker och förmåner övergår till köparen. Inmätt virke ligger till grund för beräkningen av köpeskillingen. Det innebär att inkomsten kan beräknas tillförlitligt vid tidpunkten för inmätningen. Under dessa förutsättningar är det enligt BFN god redovisningssed att låta inmätningen ligga till grund för bedömningen när inkomster från upplåtelse av avverkningsuppdrag ska intäktsredovisas. Detta svar förutsätter att det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Brevsvaret

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.