BFN:s remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)


BFN beslutade 16 oktober 2015 att lämna ett remissvar på slutbetänkandet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8). BFN tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i slutbetänkandet men ställer sig tveksam till införandet av kategorin mikroföretag. BFN kommer att verka för en ökad användning av huvudregelverket K3. Ett införande av en ny kategori av företag kan i och för sig vara ett sätt att åstadkomma detta. De effekter som eftersträvas bedöms dock kunna åstadkommas inom ramen för den kompletterande normgivningen. BFN kommer därför bl.a. att tydliggöra att K2 är utformat, avsett och lämpligt för små företag med enkla förhållanden. BFN ställer sig positiv till utredningens förslag att inleda ett arbete inriktat på att skapa praktiskt tillämpliga system för elektronisk ingivning av redovisningshandlingar baserat på XBRL och förordar att det samordnande ansvaret för taxonomierna tilldelas BFN.

BFNs remissvar