BFN:s remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya Skatteregler för företagssektorn


BFN beslutade den 18 september 2017 att lämna ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya skatteregler för företagssektorn.

I promemorian föreslås bl.a. att det införs skatteregler om finansiell leasing.

BFN pekar i sitt remissvar på att skattereglerna om finansiell leasing medför ett antal icke önskvärda konsekvenser. Det finns därför skäl att överväga om syftet med de föreslagna skattereglerna kan åstadkommas genom en mindre ingripande reglering.

BFN:s remissvar