Ändringar i regelverket gränsvärden


BFN beslutade den 18 oktober 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2006:11) och vägledningen om gränsvärden.

Till följd av ändringar i årsredovisningslagen har punkt 12 ändrats och punkterna 12 a och 12 b lagts till. Punkterna behandlar vad som avses med begreppen medelantalet anställda samt koncernföretagens redovisade balansomslutning och nettoomsättning vid bedömningen av om en koncern är större eller mindre. I vägledningen har lagtexterna uppdaterats och kommentarerna anpassats.

För att det allmänna rådet ska stämma överensens med övrig normgivning har punkt 5 ändrats. Ändringen innebär att vid bedömningen av om ett företag är större eller mindre ska punktskatter inte längre dras av från företagets redovisade nettoomsättning.

De nya punkterna 12, 12 a och 12 b ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015. Den nya punkten 5 ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Det allmänna rådet om ändring

Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.