Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning


BFN beslutade den 29 november 2016 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning.

Huvuddelen av ändringarna är en följd av ändringar i årsredovisningslagen. Ändringar har även gjorts i framförallt kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar, kapitel 18 Immateriella tillgångar utom goodwill och kapitel 19 Rörelseförvärv och goodwill.

I kapitel 17 innebär ändringarna att det förtydligas hur tillkommande utgifter vid partiella utbyten redovisas.

I kapitel 18 innebär ändringarna att gränsdragningen mellan förvärvade immateriella tillgångar och eget utvecklingsarbete förtydligas. Även reglerna om nyttjandeperiod för vissa immateriella anläggningstillgångar har ändrats, vilket får effekt på nyttjandeperioden för goodwill.

I kapitel 19 innebär ändringarna att negativ goodwill ska redovisas som intäkt för förvärvsåret.

Ändringarna gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Den nya lydelsen av punkt 1.3 får tillämpas av ett mindre företag som har en annan associationsform än aktiebolag eller ekonomisk förening, första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016. Detta innebär att från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.