Ändringar i K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar


BFN beslutade den 9 juni 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 2008:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2009:1) och vägledningen om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Bakgrunden till ändringarna är klagomål mot Sverige till EU-kommissionen. Klagomålet gäller den s.k. alternativregeln för pågående arbete på löpande räkning. Kommissionen har ifrågasatt alternativregelns förenlighet med EU-rätten.

BFN har bedömt att det inte är möjligt att behålla regeln och därför beslutat att upphäva den.  

I BFNAR 2008:1 innebär ändringarna att punkten 6.13 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.11, 6.12, 6.14 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

I BFNAR 2009:1 innebär ändringarna att punkten 6.14 upphör att gälla och att punkterna 4.5, 6.12, 6.13, 6.15 och 19.3 ändras. I vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar ändras kommentarerna i kapitel 2, 6 och 19 samt exempel 6 d.

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som avslutas efter den 10 juli 2016. 

Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2008:1 
Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2009:1 
Vägledningen Årsredovisning i mindre aktiebolag 
Vägledningen Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar 

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.