Ändringar i fusionsregelverken


BFN har nyligen haft förslag på ändringar i de båda fusionsregelverken på remiss. Bakgrunden till remissförslagen var primärt ändringarna i årsredovisningslagen samt även ändrad normgivning. I remissvaren framfördes önskemål och synpunkter om större omarbetningar och kompletteringar i de båda fusionsregelverken än vad BFN föreslog.

BFN har övervägt remissynpunkterna och då kommit fram till att göra en bredare översyn och omarbetning än vad som föreslogs i remissen. Avsikten är att i det projektet också bjuda in intressenter att delta i arbetet med att ta fram nya redovisningsregler för fusion. Projektet förväntas kunna påbörjas under 2017.

I avvaktan på en mer genomgripande omarbetning görs vissa ändringar redan nu. BFN beslutade därför den 18 oktober 2016 om ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion.

De beslutade ändringarna i fusionsregelverken beror på ändrade upplysningskrav i årsredovisningslagen till följd av det nya redovisningsdirektivet. Ändringarna innebär att det endast är företag som är större företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen som ska lämna notupplysningar som rör fusionen. I BFNAR 1999:1 ändras punkterna 23 och 24 samt kommentaren i vägledningen. I BFNAR 2003:2 ändras punkterna 10 och 11.

Ändringarna gäller från och med den 18 oktober 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 1999:1

Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2003:2

Vägledningen Fusion av helägt aktiebolag

Vägledningen Redovisning av fusion