Ändringar i BFN:s regelverk


Ändringarna i bokföringslagen och årsredovisningslagen trädde ikraft den 1 januari 2016 och ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2015. Med anledning av lagändringarna beslutade BFN den 22 september 2016 om följande ändringar i BFN:s regelverk.  

I vägledningen Bokföring har lagtext uppdaterats.

I det allmänna rådet (BFNAR 2007:4) om definitioner och begrepp med tillhörande uttalande har ändring gjorts i punkten 1b som avser definitionen noterade företag.   

I det allmänna rådet (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering har ändring gjorts i punkten 2 som avser företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.      

Ändringarna gäller från och med den 22 september 2016.

Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2007:4 
Det allmänna rådet om ändring i BFNAR 2012:3 
Uttalandet om definitioner och begrepp 
Vägledningen Bokföring

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.