Ändring i K3-regelverket – Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag


BFN beslutade den 12 juni 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) och vägledningen om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringen innebär att punkt 27.1 kompletteras med ett nytt andra stycke. I stycket anges att vid nedskrivning av anläggningstillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen får i stället för 27 kapitlet vissa punkter i 37 kapitlet tillämpas. För tillgångar som endast delvis används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen gäller detta endast till den del de används i den verksamheten.

Ändringen gäller från och med den 12 juni 2017.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.