Noter

Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

Nej, det finns inget krav på att jämförelsetal ska lämnas till noterna. Företaget kan frivilligt lämna jämförelsetalen (se kommentaren till punkten 3.10).

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

Nej, ett mindre aktiebolag* behöver inte lämna upplysning om antalet aktier i not. Antalet aktier behöver inte heller anges vid posten Aktiekapital i balansräkningen.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Ett företag ska lämna upplysningar om medelantalet av de personer som har varit anställda under räkenskapsåret. Om företaget inte har haft några anställda under räkenskapsåret behöver någon upplysning inte lämnas.

Bestämmelsen om upplysningar om medelantalet anställda finns i 5 kap. 20 § årsredovisningslagen.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

5 kap. 20 § årsredovisningslagen

Nej, det är bara om företaget har ställt säkerheter som en upplysning behöver lämnas. Detsamma gäller för eventualförpliktelser.

Bestämmelserna om upplysningar om ställda säkerheter och eventualförpliktelser finns i 5 kap. 14 respektive 15 §§ årsredovisningslagen.

5 kap. 14 § årsredovisningslagen
5 kap. 15 § årsredovisningslagen

Nej, det finns inget krav på att företaget ska lämna upplysning om avtalad men inte utnyttjad checkräkningskredit. 

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen. Företaget kan därför lämna upplysningen om det vill underlätta en kreditanalys.

Ett dotterföretag som är ett mindre företag* ska lämna upplysningar om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som företaget ingår i. De upplysningar som ska lämnas är namn, organisations-r eller personnummer och säte.

Om någon koncernredovisning inte upprättas behöver upplysningarna inte lämnas.

Bestämmelsen om upplysningar om moderföretag finns i 5 kap. 21 § årsredovisningslagen.

Exempel på vad som är den minsta koncernen
Företaget A ägs helt och hållet av företaget B som i sin tur ägs av företaget C.
C ägs i sin tur av företaget D.
C och D upprättar varsin koncernredovisning, medan B inte upprättar någon koncernredovisning. A ingår därmed i tre koncerner med B, C respektive D som moderföretag. Den minsta koncernen är den där B är moderföretag.
Eftersom B inte upprättar någon egen koncernredovisning, ska A i detta sammanhang lämna upplysningar om C.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.


5 kap. 21 § årsredovisningslagen


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Nej, aktiebolag och ekonomiska föreningar som vid övergången till det nya K2-regelverket tillämpar K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) eller Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1) behöver inte upplysa om att det är första gången BFNAR 2016:10 tillämpas.

Enligt punkt 6 i ikraftträdandebestämmelsen i det nya K2-regelverket ska kapitel 20, om vad som särskilt gäller första gången ett företag som tillämpat annan normgivning upprättar årsredovisning enligt BFNAR 2016:10, inte tillämpas av aktiebolag och ekonomiska föreningar som tidigare tillämpat ett K2-regelverk.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag