Balansräkning

Nej, antalet aktier behöver inte anges vid posten Aktiekapital under Eget kapital (se punkten 4.12 och kommentar i vägledningen).

Ett mindre aktiebolag* behöver inte heller lämna upplysning om antalet aktier i not.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Nej, obeskattade reserver får bara redovisas i de fall det finns ett krav på bokföring i skattereglerna för att företaget ska få skattemässigt avdrag (se punkt 15.3 i vägledningen). Den skattemässiga avdragsrätten för värdeminskningsavdrag på byggnader är inte beroende av att avdraget bokförs (se kapitel 19 inkomstskattelagen).

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag

 


Ja, en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp till högst det belopp som motsvarar särskilt uppskattningsvärde som har fastställts enligt lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet.

Bestämmelsen om uppskrivning av byggnad och mark i aktiebolag och ekonomiska föreningar finns i punkt 10.40 respektive 10.42 i K2. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag