Årsredovisning


Här finns svar på allmänna frågor om årsredovisning.

 • Aktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare
 • Stiftelser som är bokföringsskyldiga*
 • Större företag** enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…
 

* Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning.

** Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Även noterade företag är större företag.

K3 ÅR/KR är huvudregelverket för årsredovisning. Följande företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR:

 • Större företag*
 • Publika aktiebolag
 • Mindre företag* som är moderföretag i en större koncern*
 • Mindre företag* som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning
 • Enskilda näringsidkare

Övriga mindre företag* kan välja att tillämpa K2 ÅR i stället för K3 ÅR/KR.

K3 - Årsredovisning och koncernredovisning
K2 - Årsredovisning i mindre företag


* Enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Informationen gäller följande företagsformer:

 • Handelsbolag och kommanditbolag
 • Stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former
 • Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar
 • Samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, allmänningsskogar och liknande sammanslutningar
 • Enskilda näringsidkare


Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3 ÅR/KR.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Även mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning, med undantag av enskilda näringsidkare, kan välja att tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K3 ÅR/KR. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får inte tillämpa K2 ÅR utan ska tillämpa K3 ÅR/KR.

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningsregler/Vad gäller för...


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen. 

Nej, BFN har inte gett ut någon mall/blankett för årsredovisning.

För mindre företag som upprättar årsredovisningen enligt K2 finns uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen i vägledningen Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

K2 - Årsredovisning i mindre företag

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Nej, BFN har inte några exempel på årsredovisningar.

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag. 

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för mindre aktiebolag hittar du i K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

Ja, årsredovisning ska upprättas varje räkenskapsår, även när aktiebolaget är vilande.

På Bolagsverkets webbplats finns information om vilande aktiebolag.

Bolagsverkets information om vilande aktiebolag

En årsredovisning som är upprättad i elektronisk form ska undertecknas med avancerad elektronisk underskrift. Det gäller samtliga underskrifter.

I aktiebolag och andra företag som företräds av en styrelse ska samtliga styrelseledamöter skriva under årsredovisningen. Om det finns en VD ska även denne skriva under årsredovisningen.

Bestämmelsen om årsredovisningens undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen.

2 kap. 7 § årsredovisningslagen

Det datum som ska anges är den dag årsredovisningen avges. Det är den dag styrelsen behandlar och beslutar årsredovisningen.

Detta gäller både för elektroniska årsredovisningar och årsredovisningar på papper.

Bestämmelsen om årsredovisningens undertecknande finns i 2 kap. 7 § årsredovisningslagen samt punkt 3.11 i K2 ÅR respektive punkt 3.4 i K3 ÅR/KR.

2 kap. 7 § årsredovisningslagen
Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag
Vägledningen K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Nej, det kan du göra från t.ex. Bolagsverket.

Bolagsverkets webbplats