Årsredovisning


Här finns svar på allmänna frågor om årsredovisning.

K3 är huvudregelverket för årsredovisning. Följande företag ska upprätta årsredovisning enligt K3:

 • Större företag*
 • Publika aktiebolag
 • Mindre företag* som är moderföretag i en större koncern*
 • Mindre företag* som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning
 • Enskilda näringsidkare

Övriga mindre företag* kan välja att tillämpa K2 i stället för K3.

Andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar som är mindre företag* och som upprättar årsredovisning för räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2017 får fortfarande tillämpa BFN:s äldre normgivning**.

K3 - Årsredovisning och koncernredovisning
K2 - Årsredovisning i mindre företag

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler.


* Enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

** BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.

Större* aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprätta årsredovisning enligt K3.

Publika aktiebolag samt mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3.

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska även mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning tillämpa K3.

Övriga mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan i stället för K3 välja att tillämpa K2. 

Tillämpning av K2

För räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2016 tillämpas Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) respektive Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1).

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015 tillämpas Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Har räkenskapsåret påbörjats före den 1 januari 2017 får företaget fortfarande tillämpa följande bestämmelser i de upphävda K2-regelverken.

Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1)

 • Punkt 2.6 om att flera transaktioner ska redovisas tillsammans om de hör samman på ett sådant sätt att den ekonomiska innebörden inte kan förstås annars
 • Punkt 10.10 om vad som ska inräknas i anskaffningsvärdet för en egentillverkad materiell anläggningstillgång
 • Punkt 12.9 om vad som ska inräknas i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor

Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1)

 • Punkt 2.6 om att flera transaktioner ska redovisas tillsammans om de hör samman på ett sådant sätt att den ekonomiska innebörden inte kan förstås annars
 • Punkt 10.11 om vad som ska inräknas i anskaffningsvärdet för en egentillverkad materiell anläggningstillgång
 • Punkt 12.9 om vad som ska inräknas i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som tidigare tillämpat de upphävda K2-regelverken (BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1) ska inte tillämpa övergångsbestämmelserna i kapitel 20 i det nya K2-regelverket (BFNAR 2016:10).

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningsregler/Vad gäller för...


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Informationen gäller följande företagsformer:

 • Handelsbolag och kommanditbolag
 • Stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former
 • Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar
 • Samfällighetsföreningar, viltvårdsområdesföreningar, fiskevårdsområdesföreningar, häradsallmänningar, allmänningsskogar och liknande sammanslutningar
 • Enskilda näringsidkare


Räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2017

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning kan välja att tillämpa K3. Väljer de inte K3, ska de tillämpa BFN:s äldre normgivning**. K2-regelverken för aktiebolag och ekonomiska föreningar (BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2009:1) får inte tillämpas.

För räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015 får det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) tillämpas. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får dock inte tillämpa K2 utan ska tillämpa K3.

Räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alla företag som upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Större* företag ska upprätta årsredovisning enligt K3.

Mindre företag som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3.

Även mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern och som upprättar koncernredovisning ska tillämpa K3.

Andra mindre företag som upprättar årsredovisning, med undantag av enskilda näringsidkare, kan välja att tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) i stället för K3. Enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning får inte tillämpa K2 utan ska tillämpa K3.

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningsregler/Vad gäller för...


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen. 

** BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.

Nej, BFN har inte gett ut någon mall/blankett för årsredovisning.

För mindre företag som upprättar årsredovisningen enligt K2 finns uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen i vägledningen Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

K2 - Årsredovisning i mindre företag

Nej, det kan du göra från t.ex. Bolagsverket.

Bolagsverkets webbplats

Nej, BFN har inte några exempel på årsredovisningar.

På Bolagsverkets webbplats finns tre olika exempel på årsredovisningar i mindre aktiebolag som är upprättade enligt K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag. Exemplen avser räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2016.

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats

Uppställningsformer för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för mindre aktiebolag hittar du i K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1).

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag