Årsbokslut

 • Enskilda näringsidkare
 • Handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare
 • Ideella föreningar som är bokföringsskyldiga
 • Samfällighetsföreningar som är bokföringsskyldiga
 • Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen

Företag som är större* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen ska upprätta årsredovisning i stället för årsbokslut. Mindre företag får frivilligt upprätta årsredovisning.

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

 

* Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:

 • medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 • företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 • företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Även noterade företag är större företag.

Företag som

 • inte är skyldiga att upprätta årsredovisning och
 • har en årlig nettoomsättning (försäljning) som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor.

Föreningar ska lägga till bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter vid beräkning av gränsvärdet 3 miljoner kronor.

Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt ett K1-regelverk. BFN har tagit fram följande K1-regelverk:

 • Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
 • Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

Företag som upprättar årsbokslut ska tillämpa K-regelverket Årsbokslut.

K2/K3 - Årsbokslut

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa K1.

K1 - Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
K1 - Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Mer information om vad som gäller för olika företagsformer finns under Redovisningsregler.