Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Remiss nya bestämmelser om tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning.

Brevsvar om intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag

BFN har lämnat ett svar om när enskild näringsidkare som upprättar årsbokslut ska redovisa inkomster från avverkningsuppdrag enligt god redovisningssed.

Remiss nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Ändringar i regelverket gränsvärden

Med anledning av ändringar i årsredovisningslagen har BFN beslutat om följdändringar i regelverket Gränsvärden. Nämnden har också beslutat att punktskatter inte längre ska dras av från företagets redovisade nettoomsättning vid bedömningen av om ett företag är större eller mindre.

Ändringar i fusionsregelverken

Med anledning av ändringar i årsredovisningslagen har BFN beslutat om vissa följdändringar i fusionsregelverken BFNAR 1999:1 och BFNAR 2003:2.

Remiss nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning

BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning. Förslaget är en komplettering till det tidigare remitterade förslaget på K2 Årsredovisning.

Ändringar i BFN:s regelverk

Med anledning av ändringar i bokföringslagen och årsredovisningslagen har BFN beslutat om vissa följdändringar i regelverken bokföring, definitioner och begrepp samt tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

Bolagsverkets uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

BFN kommer att delta i Bolagsverkets uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Remiss fusionsregelverken

BFN beslutade den 9 juni 2016 att remittera förslag med ändringar i allmänna råden (BFNAR 1999:1) och vägledningen om fusion av helägt aktiebolag samt allmänna råden (BFNAR 2003:2) och vägledningen om redovisning av fusion.

Ändringar i K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Till följd av klagomål till EU-kommissionen mot Sverige har BFN beslutat att upphäva förenklingsregeln som finns i dag för redovisning av pågående arbete på löpande räkning (alternativregeln).

Brevsvar om redovisning av utgifter för pantbrev

BFN har lämnat ett svar om redovisning av utgifter för pantbrev vid tillämpning av K3.

Uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG)

Den 1 juli tillträder Ulla Stenfors, redovisningsexpert på Bokföringsnämndens kansli, ett treårigt uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG).

Länkar