Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Nytt K-regelverk - Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut.

Ny upplaga av Att Föra Bok

Nu finns en uppdaterad upplaga av Att Föra Bok, BFN:s handledning i bokföring.

Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har nu lanserat de taxonomier som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K2.

BFN:s remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya Skatteregler för företagssektorn

BFN beslutade den 18 september 2017 att lämna ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya skatteregler för företagssektorn. I promemorian föreslås bl.a. skatteregler om finansiell leasing.

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

BFN har beslutat ett remissvar på betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. BFN:s sammanfattande bedömning är att förslagen är väl avvägda. BFN har inga principiella invändningar mot det som föreslås utan förslagen möter upp brister och svagheter som förekommit.

Ändring i K3-regelverket – Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 12 juni 2017 att införa en ny regel i K3-regelverket om nedskrivning av tillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.

Vägledning för tillämpning av IFRS för SME

BFN deltar i arbetet med tolkning och uppdatering av standarden IFRS för SME. Ett utkast till vägledning för tillämpning finns nu tillgängligt på IFRS webbplats.

Upphävande av regelverket om frivillig delårsrapportering

Den 12 juni 2017 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2007:1) och vägledningen om frivillig delårsrapportering. Upphävandet gäller från och med den 12 juni 2017.

Digital inlämning av årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versioner av taxonomier till tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna senast den 13 augusti 2017.

Yttrande till domstol - Avverkningsuppdrag

BFN har lämnat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen om när en inkomst från ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Remiss redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är en komplettering till det tidigare beslutade K2 Årsredovisning i mindre företag.

Brevsvar om verifikationer när anställda betalar

BFN har lämnat ett svar om i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna medel för företagets räkning.

Länkar