Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Idag, den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Upphävande av äldre normgivning

Till följd av att BFN antagit K-regelverket om årsbokslut beslutade nämnden den 8 december 2017 att upphäva BFN:s äldre normgivning om årsredovisning och årsbokslut.

Ändringar i regelverket om bokföring

Med anledning av ändringar i bokföringslagen och filiallagen har BFN beslutat om ändringar i det allmänna rådet och vägledningen om bokföring.

Ändringar i regelverket Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i regelverket Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Hemställan om lagändring i ÅRL

BFN beslutade den 8 december 2017 att göra en hemställan om ändring i uppställningsformen för balansräkningen vad gäller eget kapital för bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

Nytt K-regelverk - Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut.

Ny upplaga av Att Föra Bok

Nu finns en uppdaterad upplaga av Att Föra Bok, BFN:s handledning i bokföring.

Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har nu lanserat de taxonomier som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K2.

BFN:s remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya Skatteregler för företagssektorn

BFN beslutade den 18 september 2017 att lämna ett remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya skatteregler för företagssektorn. I promemorian föreslås bl.a. skatteregler om finansiell leasing.

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

BFN har beslutat ett remissvar på betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. BFN:s sammanfattande bedömning är att förslagen är väl avvägda. BFN har inga principiella invändningar mot det som föreslås utan förslagen möter upp brister och svagheter som förekommit.

Ändring i K3-regelverket – Nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 12 juni 2017 att införa en ny regel i K3-regelverket om nedskrivning av tillgångar som används i verksamhet som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen.

Länkar