Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Digital inlämning av årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versioner av taxonomier till tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna senast den 13 augusti 2017.

Yttrande till domstol - Avverkningsuppdrag

BFN har lämnat ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen om när en inkomst från ett avverkningsuppdrag ska tas upp som intäkt enligt god redovisningssed.

Remiss redovisning av ianspråktagen ersättningsfond i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 28 april 2017 att remittera ett förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är en komplettering till det tidigare beslutade K2 Årsredovisning i mindre företag.

Brevsvar om verifikationer när anställda betalar

BFN har lämnat ett svar om i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna medel för företagets räkning.

Nya Frågor och svar om årsredovisning

Under Frågor och svar har vi lagt till frågor med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen och K3-regelverket samt det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag.

Ändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning

Den 29 november 2016 beslutade BFN om följdändringar i K3 Årsredovisning och koncernredovisning med anledning av ändringar i årsredovisningslagen. Nämnden beslutade också ändringar i kapitel 17, 18 och 19.

Vilka regler ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas 2016 och senare?

Här informerar vi om vilka regler som ska tillämpas för visst räkenskapsår med anledning av BFN:s beslut om det nya K2-regelverket om årsredovisning i mindre företag och ändringarna i K3-regelverket.

Följdändringar i BFN:s regelverk

Med anledning av att BFN beslutat om ett nytt K2-regelverk och upphävt de nuvarande K2-regelverken, har nämnden beslutat om följdändringar i de allmänna råden och uttalandena om byte mellan K-regelverk respektive tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

Nytt K2-regelverk Årsredovisning i mindre företag

Den 28 november 2016 beslutade BFN om det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag. Samtidigt upphävdes K2-regelverken Årsredovisning i mindre aktiebolag och Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. I det nya K2-regelverket finns regler för alla företagsformer utom enskilda näringsidkare.

Remiss nya bestämmelser om tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning.

Brevsvar om intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag

BFN har lämnat ett svar om när enskild näringsidkare som upprättar årsbokslut ska redovisa inkomster från avverkningsuppdrag enligt god redovisningssed.

Remiss nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag vid tillämpning av K3 Årsredovisning och koncernredovisning.

Länkar