Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Bokföringsnämnden söker assistent

Till vårt kansli i Stockholm söker vi en assistent på deltid om minst 50 procent. Rollen är bred och uppgifterna varierande. Sista ansökningsdag 7 september.

BFN:s remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

BFN beslutade den 8 juni 2018 att lämna ett remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder. BFN motsätter sig inte förslaget om översyn av K3, men avstyrker att översynen ska ges en viss inriktning.

Brevsvar till Finansinspektionen om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Av BFN:s svar framgår att uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall uppjustering görs av framtida kassaflöden.

Fusionsregelverken

BFN har beslutat att inleda ett projekt med inriktning att ta fram ett nytt allmänt råd om fusion m.m. med tillhörande vägledning. Med anledning av projektet har BFN genomfört en upphandling av konsulttjänster.

PWD-version av K3-taxonomi för digitala årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versionen av K3-taxonomin till tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionen senast den 30 juni 2018.

E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Idag, den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Upphävande av äldre normgivning

Till följd av att BFN antagit K-regelverket om årsbokslut beslutade nämnden den 8 december 2017 att upphäva BFN:s äldre normgivning om årsredovisning och årsbokslut.

Ändringar i regelverket om bokföring

Med anledning av ändringar i bokföringslagen och filiallagen har BFN beslutat om ändringar i det allmänna rådet och vägledningen om bokföring.

Ändringar i regelverket Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i regelverket Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Hemställan om lagändring i ÅRL

BFN beslutade den 8 december 2017 att göra en hemställan om ändring i uppställningsformen för balansräkningen vad gäller eget kapital för bl.a. stiftelser och ideella föreningar.

Nytt K-regelverk - Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut.

Länkar