Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

Taxonomi för digital inlämning av årsredovisning enligt K3

Bolagsverket har nu publicerat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar som är upprättade enligt K3.

Ny blankett från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram en blankett som kan användas vid ansökan om tillstånd att förvara räkenskapsinformation på datamedia utanför EU.

Nya frågor och svar om arkivering av kvitton

Under Frågor och svar har vi lagt till fler frågor om arkivering av kvitton.

Vad gäller för filialer i Sverige

Under Redovisningsregler finns nu information om vad som gäller för filialer i Sverige.

BFN:s remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

BFN beslutade den 8 juni 2018 att lämna ett remissvar på betänkandet Lån och garantier för fler bostäder. BFN motsätter sig inte förslaget om översyn av K3, men avstyrker att översynen ska ges en viss inriktning.

Brevsvar till Finansinspektionen om finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

Av BFN:s svar framgår att uppskrivningsreglerna i ÅRL är tillämpliga för finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde i de fall uppjustering görs av framtida kassaflöden.

Fusionsregelverken

BFN har beslutat att inleda ett projekt med inriktning att ta fram ett nytt allmänt råd om fusion m.m. med tillhörande vägledning. Med anledning av projektet har BFN genomfört en upphandling av konsulttjänster.

PWD-version av K3-taxonomi för digitala årsredovisningar

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versionen av K3-taxonomin till tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionen senast den 30 juni 2018.

E-tjänst för digital inlämning av årsredovisningar

Idag, den 26 mars 2018, öppnade Bolagsverkets e-tjänst där aktiebolag som tillämpar K2 kan lämna in sina årsredovisningar digitalt.

Ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag

BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Upphävande av äldre normgivning

Till följd av att BFN antagit K-regelverket om årsbokslut beslutade nämnden den 8 december 2017 att upphäva BFN:s äldre normgivning om årsredovisning och årsbokslut.

Ändringar i regelverket om bokföring

Med anledning av ändringar i bokföringslagen och filiallagen har BFN beslutat om ändringar i det allmänna rådet och vägledningen om bokföring.

Länkar